Regulamin sklepu

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy “Strefa Szachów”, dostępny pod adresem internetowym www.strefaszachow.pl prowadzony jest przez LOGSTORK SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Cicha 9, 22-300 Krasnystaw wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000732459, NIP 5641793155.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – podmiot działający pod firmą LOGSTORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Cicha 9, 22-300 Krasnystaw wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000732459, NIP 5641793155;
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.strefaszachow.pl
 6. Platforma e-learningowa: serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.strefaszachow.pl umożliwiający dostęp do kursów e-learningowych zakupionych w sklepie internetowym.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostępu do kursów i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Kurs e-learningowy – zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie kursu, dostępny na platformie e-learningowej.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@strefaszachow.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 736 843 993
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00.

§4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:– urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  – włączona obsługa plików cookies.

 2. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

– zalogować się do Sklepu

– podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” /kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy. Numer konta: 68 1140 2004 0000 3402 7982 9878

– Płatności elektroniczne TPay

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Zakup produktów dostępnych w sklepie internetowym jest możliwy z terytorium dowolnego kraju.

§10

Prawo do reklamacji

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:– imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Użytkownika

  – tytuł kursu lub lekcji, której reklamacja dotyczy,

  – opis przedmiotu reklamacji,

  – okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce kontakt sklepu internetowego, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania sklepu internetowego lub platformy e-learningowej przez Klienta lub Użytkownika, za wyjątkiem, kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

§11

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z zakupionego kursu może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres: kontakt@strefaszachow.pl

§12

Prawa autorskie

 1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Kopiowanie udostępnianych na stronie internetowej www.strefaszachow.pl materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Wszelkie materiały zawarte w kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony dostęp do danego kursu.

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym. 
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Zakup dostępu do kursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie informować w sklepie internetowym oraz na platformie e-learningowej, a Użytkownicy otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.