KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, że:

 

 

§1

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego https://strefaszachow.pl (dalej: „E-Sklep”) jest: LOGSTORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Cicha 9, 22-300 Krasnystaw wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000732459, NIP 5641793155;

 

 

§2

 

Wszelkie kwestie dotyczące Ochrony Danych Osobowych można konsultować z Administratorem, tel. 736 843 993, kontakt@strefaszachow.pl.

 

§3

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta, w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. Do celów przetwarzania można zaliczyć:

a) umożliwianie Państwu pełnego korzystania ze sklepu;

b) umożliwianie Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;

c) umożliwianie dokonania zakupów w ramach sklepu;

d) umożliwianie dokonania płatności za zakupy u nas;

e) rozpatrywanie Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;

f) kontaktowanie się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;

g) rozwiązanie umowy w tym zamknięciu konta;

 

 

§4

 

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 

 

§5

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta, dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

 

 

§6

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

§7

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 

§8

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

 

 

§9

 

Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

 

 

§10

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach E-Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w E-Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach E-Sklepu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach E-Sklepu,

 

 

§11

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

 

§12

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące.

 

 

§13

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.

 

 

§14

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego